Shell包管理 - 用于管理多个shell配置的工具。

按热度排序
222 3.8k 206

F Fisher 是一个用于 fish shell 的包管理器
 
10.0 0.5
7 136 8

diffr 一个差异高亮显示工具
 
2.4 10.0
  8天前
20 531 42

B basher - shell脚本的包管理器
 
1.7 0.0
  2月前
37 412 172

R Redis、Lua、Nginx、OpenResty笔记
 
1.4 3.2
  7天前
110 2.9k 321

T 提供在Linux上运行最新版腾讯QQ的安装文件和解决方案
 
1.2 0.0
13 177 26

D dotfiler – Shell无关基于git的dotfiles包管理器
 
0.6 0.0
  3月前
11 164 7

W Windows 7/8/8.1/10 ISO to Flash Drive burning utility for Linux (MBR/GPT, BIOS/UEFI, FAT32/NTFS)
 
0.6 0.0