promptless:🚀一个超快速且极简的shell prompt

promptless:🚀一个超快速且极简的shell prompt

相关的项目 - 更多比较

Popular
217 9.2k 625

K k3s - 轻量级Kubernetes, 易于安装,内存减半,所有二进制文件都小于40mb
 
10.0 10.0
  3天前
191 8.9k 909

T 从命令行轻松快速地分享文件。 此代码包含服务器,其中包含创建自己的实例所需的所有内容。
 
10.0 5.0
  14天前